Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

podprzykrywka
9029 86d2 500
Reposted fromoll oll
podprzykrywka
6617 f1fa 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
podprzykrywka
Tłumienie swoich emocji i problemów jest albo jak chowanie rzeczy do szafy albo jak dmuchanie balona. Rzeczy w końcu wypadną, a balon pęknie. Tak samo będzie z Tobą.
— myśli nocą
Reposted fromchangecolour changecolour viaoll oll
podprzykrywka
1757 7a95 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
podprzykrywka
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
podprzykrywka
podprzykrywka
Nie chcę iść przez życie bez ciebie.
— Penelope Douglas
podprzykrywka

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

podprzykrywka
podprzykrywka
Reposted fromFlau Flau viagietrop gietrop
podprzykrywka
podprzykrywka
0364 9678
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagietrop gietrop
podprzykrywka
podprzykrywka
9226 7113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki
podprzykrywka
1887 d03d 500
Reposted fromregcord regcord viaelinela elinela
podprzykrywka
2519 edb2 500
Reposted fromprzester przester viaelinela elinela
podprzykrywka
6537 cddc 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaelinela elinela
podprzykrywka
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viaelinela elinela
podprzykrywka
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaoll oll
podprzykrywka
1222 b741
Reposted fromfatman fatman viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl