Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

podprzykrywka
podprzykrywka
podprzykrywka
podprzykrywka
podprzykrywka
podprzykrywka
Znasz mnie na tyle  na ile Ci pozwolę.
— Uncertainty
podprzykrywka

August 14 2017

podprzykrywka
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
podprzykrywka
podprzykrywka
4293 d2ef 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaasylopath asylopath
podprzykrywka
6080 fdf7 500

“Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. 
A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg i nie ma już czym wrócić do siebie.....“

~ Jarosław Borszewicz

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaasylopath asylopath
Jeśli ktoś by się dowiedział co się czai w mojej głowie, już nigdy by nie spojrzał na mnie tak samo.
— ukrywam-że-boli (via ukrywam-ze-boli)
podprzykrywka
7886 6b5b 500
podprzykrywka
podprzykrywka
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
podprzykrywka
6165 1dd6
Reposted fromsosna sosna viairmelin irmelin
6999 341e 500

moonlandingwasfaked:

institute-for-thermal-research:

What the fuck you lookin at keep scrolling

next level

Reposted fromKnoeggi Knoeggi viairmelin irmelin
1103 f6ee 500
Reposted fromtaranoire taranoire viairmelin irmelin
podprzykrywka

dickon
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viagameofthrones gameofthrones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl