Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

podprzykrywka
5374 4cbc
Reposted fromadkagar adkagar viayouaresonaive youaresonaive
podprzykrywka
Reposted fromshakeme shakeme viayouaresonaive youaresonaive
podprzykrywka
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatrue-love true-love
podprzykrywka
podprzykrywka
8339 9800
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte via12czerwca 12czerwca
podprzykrywka
podprzykrywka
Reposted fromshakeme shakeme viaszarakoszula szarakoszula
podprzykrywka
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatrue-love true-love
podprzykrywka
7835 b885
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszarakoszula szarakoszula
podprzykrywka
2839 1a8b
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
podprzykrywka
   
— me
Reposted frombladzik bladzik viairmelin irmelin
podprzykrywka
8874 28e0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
podprzykrywka
9270 e497 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viairmelin irmelin
podprzykrywka
8463 1565 500
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin
podprzykrywka
7479 e5d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
podprzykrywka
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
podprzykrywka
5602 5034
Reposted fromzimnepalce zimnepalce via12czerwca 12czerwca
podprzykrywka
Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu Piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli nie nosimy go w sobie
— Ralph Waldo Emerson
podprzykrywka
6014 2972 500
podprzykrywka
Reposted fromshakeme shakeme viamadamemonroe madamemonroe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl